SDH Semtěš

04.01.2015 22:32

O   SBORU   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ   V SEMTĚŠI

 

   Oheň  je dobrý pomocník,ale zlý pán.Toto vědomí,že síly jednotlivce nestačí na zdolání tohoto nepřítele sdružovalo lidstvo ke společné obraně.Města a vrchnosti vydávaly požární řády a nařízení,jak vzniku ohně předcházet a jak se při jeho vzplanutí chovat.

   Roku 1853 vyslala Praha jednoho muže do Berlína,aby se hasičství přiučil a podle získaných zkušeností zřídil první sbor  hasičů z povolání v Praze.Druhým krokem bylo svěření požární služby hasičským dobrovolníkům.Roku 1864 ve Velvarech vzešel v život první český sbor dobrovolných hasičů.

   Město Čáslav vydává r.1872 požární řád,ve kterém je uvedeno,čeho má každý občan šetřiti před požárem,při požáru a po jeho uhašení.Zároveň vychází předpis pro živnostníky,se kterým náčinímse mají k ohni dostavovati.Praktická hasičská služba v době před zřízením sborů byla postavena na dobré vůli občanů.Roku 1874 vychází zákon o požární policii,r.1884 byla zákonem stanovena povinnost pojišťoven platit příspěvky k „účelům hasičským a podpoře hasičů k úrazům přišlým“.R.1891 byla založena Česká zemská jednota hasičská,po sjezdu v r.1895 vstoupilo veškeré hasičstvo pod jednu korouhev.Počalo se zdokonalovat hasící zařízení použitím lehkých stříkaček parních,motorových a později automobilových.Byly zřizovány jinošské družiny,ženské odbory a samaritánské stráže,poskytující první pomoc.Zároveň byly zakládány župy.

   První hasičský sbor na čáslavském okrese byl založen r.1869 v Čáslavi,r.1870 v Golčově Jeníkově,1877 v Potěhách,1878 v Chotusicích,Ronově n.D. a Vilémově.Hasičská župa čáslavská byla založena roku 1879 v Ronově n.D. u příležitosti 1.veřejného cvičení.K župě přistoupilo 15 sborů s 555 členy-Starostou župy byl zvolen Jan Macháček – bývalý starosta Kutné Hory.V ročních odstupech následovaly župní sjezdy v Německém Brodě,Humpolci,Ledči n.S.,Červených Janovicích a Chotusicích.V prvním desetiletí existence vznikly 3 nové župy – Kutnohorská,Německobrodská a Uhlířskojanovická.

   Na sjezdu v r.1903 byla prosazena změna župních stanov.Župním dozorcem byl jmenován Václav Chadraba,obvodními dozorci pak V.Vančura a Č.Borecký.R.1905 byl župním starostou zvolen Josef Zelinka – řídící školy.Jeho náměstkem V.Runčík – nadlesní,jednatelem Josef Honzák a pokladníkem Antonín Urban.

   Sbory se účastnily nejen požárů a cvičení,ale i kulturních akcí a oslav.V roce 1880 při odhalení pomníku Jana Žižky v Čáslavi,1884 při odhalení pomníku Karlu Havlíčku Borovskému v Kutné Hoře,r.1922 při odhalení pamětní desky italskému legionáři Bedřichu Havlenovi v Nové Lhotě,roku 1924 při oslavách 500.výročí úmrtí Jana Žižky a odhalení pomníku Matouši Ulickému v Čáslavi.Zástupci Čáslavské župy se též účastnili Jubilejní výstavy r.1891 v Praze,Národopisné výstavy a sjezdu českého hasičstva v Praze r.1895.V r.1910 se účastní Slovanského sjezdu v Lublani,r.1922 veřejného cvičení slovanských sborů v Trenčíně.Od roku 1907 probíhají kursy první pomoci,78 % členů SDH narukovalo do bojů I.světové války,přičemž 88 jich padlo.

   V květnu 1926 umírá starosta Čáslavské župy Josef Zelinka,na následujícím sjezdu byl jeho nástupcem zvolen Václav Chadraba.Čáslavská župa pak byla na paměť zemřelého nazvána župou Zelinkovou.U příležitosti 50.výročí založení Čáslavské župy a 60.výročí založení čáslavského sboru SDH se 16.6.1929 konal sjezd hasičstva – kde jinde než v Čáslavi.K témuž datu se uvádí i počet požárního nářadí ve sborech SDH čáslavské župy.Byly to: 3 stříkačky parní,12 stříkaček motorových,72 čtyřkolových,17 dvoukolových,78 berlovek,194 koše na vodu,2 posunovací žebříky,171 hákových a 46 opěrných žebříků.V roce 1930 se sjezd konal v Golčově Jeníkově.

   Sbor dobrovolných hasičů v Semtěši,součást čáslavské župy,byl založen v červnu 1890.U jeho založení byly dvě význačné postavy tehdejší doby – řídící učitel Josef Volek a farář Jan Pelíšek.Údaje o počtu a složení v jeho počátcích bohužel chybí…První zprávu najdeme v místní kronice až k datu 28.6.1925.kdy se konala slavnost u příležitosti 35.výročí založení sboru,spojená s předáváním diplomů za 35 let práce ve sboru p.Josefu Chudobovi,Františku Chvojkovi a Františku Joštovi.Při té příležitosti byly místním ochotnickým spolkem odehrány na Vápence hry „Vaškova veselka“ a zpěvohra „Máje“.

   V roce 1926 čítal semtěšský sbor 23 členů činných,20 členů přispívajících,3 čestné členy a 5 samaritánů.Téhož roku se účastnil požárů ve Zbyslavi a Bramborách.Následujícího roku 1927 bylo 18 členů činných,3 čestní a 15 přispívajících.Sbor se účastnil požárů v Semtěši – u p.Václava Horkého čp.109 a p.Václava Houdka čp.27,a požáru v Bramborách.7.10.1928 se uskutečnil večírek na rozloučenou s velitelem hasičů p.Jaroslavem Crkalem,který se odstěhoval.V  lednu 1929 byl založen ženský odbor  SDH – přihlásilo se 16 členek,nakonec jich zůstalo 8.12.ledna 1929 byl starostou a vzdělavatelem SDH v Semtěši zvolen řídící učitel p.Stanislav Vratislav,velitelem p.Václav Houdek.4.května téhož roku se sbor účastní likvidace požáru v Bílém Podolí u Radovnických,24.června se 24 členů SDH účastní župního sjezdu v Čáslavi – 8 členů při cvičení se žebříky,1 člen při cvičení se sekyrkami,8 žen,7 členů jako hosté.Téhož roku se ještě sbor  zúčastňuje hašení požárů v Semtěši – v noci 23.6. u Bedřicha Vodičky čp.90 a 15.11.u Bohumila Klapky čp.115.Celkem toho roku bylo 43 členů – 18 aktivních,3 čestní,1 samaritánka,8 členek ženského odboru a 13 přispívajících.

   12.dubna 1930 se konala valná hromada sboru,čítajícího 21 členů.Ti se téhož roku účastnili hašení požárů třech selských usedlostí,1.června župního sjezdu v Golčově Jeníkově a 13.července slavnosti při příležitosti předání motorové stříkačky v Lipovci.

   V roce 1931 bylo činných 21 členů,12 přispívajících,11 členek ženského odboru a 2 samaritánky.Starostou sboru byl Stanislav Vratislav,velitelem Václav Houdek a jednatelem Josef Kačer.V  témže roce bylo rozhodnuto o konání župního sjezdu v Semtěši.Za tím účelem bylo zbudováno na obecním pozemku „Na Obickách – v Proutnici“ cvičiště  a hřiště  o výměře70 x 30 m s dřevěnou  tribunou.Samotný sjezd se konal 28.června 1931 a měl tento program:

9.00 – uvítání hostů                                                                                                                                                                                                                 13.00 – sraz korporací a hasičstva „Na Obickách“                                                                                                                             13.30 – průvod k požárnímu cvičení,přivítání  místním velitelem p.Houdkem,proslov starosty obce                     .             p. Emilem Jarkovským,proslov starosty župy p.Václava Chadraby na téma „ České dobrovolné                                             hasičstvo“,veřejné cvičení 5 hasičských sborů,pochod na cvičiště,odevzdání  čestných diplomů   2 členům sboru ze Semtěše starostou župy,cvičení žen se stříkačkou /Semtěš/,cvičení mužů se sekyrkami /Semtěš,Okřesaneč/,cvičení žen s koši /Semtěš,G.Jeníkov,Vrdy,Lovčice/,cvičení dorostu z Lipovce,cvičení žen s tlumnicemi,cvičení mužů se žerděmi /Semtěš,G.Jeníkov,Drobovice/,společné cvičení mužů i žen se sekyrkami ,skupinové  cvičení se žebříky a vztyčení vlajky /Čáslav/.Při té příležitosti bylo sehráno divadlo v přírodě „Zelené království“ a koncert hudby br.J.Neckáře z G.Jeníkova.Večer se v obou semtěšských hospodách konal „Věneček“.    Z této akce se zachovala i společná fotografie semtěšských členů SDH.

 

Obrázek 1 Cvičiště s tribunou

Téhož roku se sbor zúčastnil hašení následujících požárů: 3.ledna stoh u Chládků v Semtěši,3.dubna stavení p.Vojíře Smetany v Bramborách,26.května v Podhořanech u Ant.Svobody,27.května u V.Šturmy ve Starkoči,8.června též ve Starkoči u p.Váši,12.června v Semtěši u Josefa Šolty,1.srpna na Koukalce u Radovnických a 14.srpna u Františka Kocha v Semtěši. 

   V následujícím roce 1932 se 12 členů a 6 členek sboru zúčastnilo okrskového sjezdu – 15.května v Sovoluskách a 12.června v Lovčicích.Celkem měl sbor 20 členů,4 čestné,1 samaritánku,10 členek ženského odboru.Sbor byl účasten při hašení požárů v Turkovicích,Bramborách,Lovčicích,Zbyslavi a 2x v Semtěši.

   V roce 1933 měl sbor 20 členů,3 čestné,1 samaritánku,ženský odbor se rozešel.Hasičský ples se konal v hospodě „U Kůrků“,v obecní úřadovně  se 26.března konala okrsková schůze a 1.května výroční schůze hasičů.14.května byla provedena přehlídka sboru župním jednatelem Josefem Honzákem z Bílého Podolí.Okrskového sjezdu v Lipovci se 28.5. zúčastnili mladší členové sboru,župního sjezdu v Ronově n.D.  2.července pak jen 3 členové.16.července se v Morašicích při příležitosti zasazení reliéfů budovatelů svobody konala národní slavnost,které se zúčastnil i semtěšský hasičský a pěvecký sbor. V témže roce účast při dvou požárech v Semtěši.

   12.srpna 1934 u příležitosti odevzdání koupaliště /dnes požární nádrže/ veřejnosti uspořádal sbor slavnost s programem a kocertem dechové hudby p.M.Vostrovského z Dolních Bučic.V hostinci „U Houdků“ proběhla lidová veselice.V témže  hostinci se 7.1. a 13.6. konaly okrskové schůze.Sedm členů sboru se 19-21.května účastnilo leteckého dne v Čáslavi,3.června 14 členů a 3 hosté okrskového sjezdu ve Vinařích.Účast při požárech ve Zbyslavi a Litošicích.

   V r.1935 bylo činných 20 členů,1 samaritánka,7 přispívajících a 2 čestní.Hasičský ples proběhl „U Kůrků“,šibřinky „U Houdků“.

 

   A tady nám zápisy o sboru dobrovolných hasičů v Semtěši v obecní kronice končí…Se změnou kronikáře /skončil řídící Stanislav Vratislav,též aktivní hasič,zápisu se ujal farář František Dobiáš/je patrna i změna pohledu na událostí v Semtěši.Ačkoliv je kronika psána až do r.1966,zápisy o hasičích v ní chybí…Nevíme tak,jaká byla činnost SDH za války,ani kdy došlo k přeměně hasičů na požárníky.Československý svaz požární ochrany /ČSPO/,později Svaz požární ochrany /SPO/,tak došlo k přejmenování,tuším,koncem padesátých let.Víme,že 2.sjezd ČSPO se konal v roce 1960,3.pak v roce 1964.Také došlo k přejmenování funkcí,sbor už nevedl starosta,ale předseda,v roce 1959 vedl semtěšský sbor předseda Ladislav Linek,jednatelem Miroslav Krejčík /ten zůstal ve své funkci až do 70.let/,dále je třeba připomenout aktivního člena Josefa Nalezinka,z pozdějších generací dlouholetého předsedu Jindřicha Kopeckého,členy Slávka Olexu,M.Vamberského,Vl.Čapka,Josefa Teplého,M.Bíbra,Sl.Karetu,St.Šindeláře atd.Ať se ,prosím,nezlobí ti,na něž jsem zapomněl…

 

 Sbor ČSPO v Semtěši se účastnil  hasičských soutěží,žňových hlídek,pravidelně pořádal Hasičské plesy a Výroční schůze,maškary,máje,byl aktivním pořadatelem kulturních, obci i občanům prospěšných akcí. Účastnil se likvidací požárů stohů,skladováků JZD,okolí železničních tratí za parního provozu,lesa či požárů obytných stavení v Semtěši i okolí…

   Ke změně došlo po roce 1989,kdy se z požárníků stali opět hasiči…Došlo k návratu Sboru dobrovolných hasičů /SDH/,mladá generace se stala aktivními členy,došlo k modernizaci výzbroje i výstroje,nákupu hasičského vozu.Sbor se pravidelně účastní soutěží v požárním útoku na okrsku i okolí,sám pak pravidelně každý rok v červnu pořádá soutěž O putovní pohár starosty obce,bylo založeno družstvo dětí,které se také úspěšně účastní soutěží ve své kategorii a tak se regály zaplňují poháry a cenami…Nezbývá než věřit,aby nové generace Hudců,Teplých,Jarkovských,Černovských,Karetů a dalších úspěšně nesla prapor tradic sboru dobrovolných hasičů v Semtěši /od roku 1890/ dále,do dalších let.

 

 

 

                                                                               Obrázek 2Poslední chvíle berlovky...

 

Prameny:Obecní kronika obce Semtěš

                  Podoubraví,vlastivědný časopis Čáslavska

Sebral a sepsal Mirek Krejčík,květen 2013